Tuairisc Bhliantúil ón mBord Bainistíochta 2016

Tuairisc Bhliantúil ón mBord Bainistíochta 2016

Gaelscoil Chill Mhantáin
Tuairisc Bhliantúil ón mBord Bainistíochta
Sprid na Scoile
Bunscoil Lán-Ghaelach is ea Gaelscoil Chill Mhantáin.  Is é An Foras Pátrúnachta pátrún na scoile. Bunaíodh Gaelscoil Chill Mhantáin i 1996 chun oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar i gCill Mhantáin agus sa cheantar máguaird.
Ba í Gaelscoil Chill Mhantáin an chéad Ghaelscoil idirchreidmheach – le comhsprid Chaitliceach agus Phrotastúnach – sa tír.  Is scoil chomhoideachais í chomh maith.
An Bord Bainistíochta 2015 – 2019
Tá obair an Bhoird Bainistíochta bunaithe ar Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna 2015-2016 (An Roinn Oideachais agus Scileanna) agus le tacaíocht ón bPátrún, An Foras Pátrúnachta.
Cathaoirleach                                                            Marie Dunphy
Ainmnitheach an Phátrúin (2)                                   Séadna Mac Seoin
Cisteoir                                                                      Gearóidín Ni Loingsigh
Ainmnitheach ón bPobal (2)                                      Pádraig Ó Dé
Rúnaí (Príomhoide)                                                    Seán Ó Briain
Ainmnitheach na nOidí                                              Anne Mannion
Ainmnitheach na dTuismitheoirí -Máthair                Gráinne O’Kane
Ainmnitheach na dTuismitheoirí -Athair                   Gerry Walsh
D’éirigh Gráinne O’Kane as oifig agus glacadh leis an éirí as ag an gcruinniú ar an 11ú Deireadh Fómhair 2016. Beidh toghchán d’Ainmnitheach na dTuismitheoirí – Máthair ag Cruinniú na dTuismitheoirí ar an 23ú Samhain 2016.
Cruinnithe
Bhí cruinniú ag an mBord don chéad uair ar an 24ú Samhain 2015 agus bhí cruinnithe ar na dátaí seo a leanas i rith na bliana: 12ú Eanáir, 2ú Feabhra, 8ú Márta, 12ú hAibreán, 16ú Bealtaine, 21ú Meitheamh, 6ú Meán Fómhair, 11ú Deireadh Fómhair agus tá cruinniú socraithe againn don 29ú Samhain.
Bhí córam ag gach cruinniú. Bhí an clár scaipthe seacht lá roimh gach cruinniú. Cuireadh tuairisc ón bPríomhoide agus ón gCisteoir os comhair an Bhoird ag gach cruinniú.
Beartais agus Athbhreithniú ar Bheartais
1. Úsáid na Scoile do Churam Iar-scoile
2. Athbhreithniú Bliantúil ar an bPolasaí um Chaomhnú Leanaí
3. Athbhreithniú ar an mBeartas Iontrála, ar an mBeartas Measúnaithe agus Coimeád Taifid agus Beartas Teagmhais Chriticiúil. Rinne an fhoireann athbhreithniú ar an bhfeitheoireacht atá ar an gclós.
4. Rinneadh athbhreithniú ar na himpleachtaí cána agus árachais a bhaineann le soláthar iar-scoile agus seach-curaclam ag tógáil comhairle dlí agus comhairle airgeadais atá faighte ag gach aon scoil san áireamh.
Cursaí agus Traenáil
• D’fhreastail an Cathaoirleach, an Cisteoir agus an Príomhoide ar chúrsa traenála a d’eagraigh An Foras Pátrúnachta.
• D’fhreastail an Cathaoirleach agus an Cisteoir ar chúrsa a d’eagraigh an Pátrún.
• D’fhreastal an Cathaoirleach, an Príomhoide agus Ainmnitheach an Phátrúin ar Chomhdháil Fhoras Pátrúnachta.
• Sholáthraigh CAPP cúrsa um Chaomhnú Páistí don Bhord agus don fhoireann.
Airgeadas
1. Buiséad
Ghlac an Bord leis an mBuiséad Bliantúil ar an 21ú Meitheamh agus cuireadh ar aghaidh chuig an bhForas Pátrúnachta ansin é.
Buiséad 2016 – 2017
Ioncam Réamh-mheasta                                  Caiteachas Réamh-mheasta
Deontais €117,214                                             Oideachas €41,958
Ioncam Scoile  €56,540                                    Deisiúcháin/ Cothabháil/ Ionad €83,534
Tiomsú Airgid / Tabhartais €7,000                   Riarachán €46,650
Teagmhas €8,607
Iomlán €180,754                                                     Iomlán €180,749
2. Aladdin agus íocaíocht ar-líne
Rinne fo-choiste den Bhord, le tuismitheoirí san áireamh, a chuir a gcuid ainmneacha ar aghaidh ag an gcruinniú i Mí na Samhna 2015, imscrúdú ar chláir chun íocaíochtaí scoile a dhéanamh ar-líne. Shocraigh an coiste ar chlár atá ceangailte leis an gcóras ALADDIN atá in úsáid ag an scoil cheana féin do thinreamh scoile agus coimeád taifid. Tháinig an córas seo i réim i Meán Fómhair 2016. Seolfar gach bille chuig tuismitheoirí ar ríomhphost nó i dtéacs agus is féidir le tuismitheoirí ansin íoc ar-líne ar chlár sábháilte ag baint úsáide as cárta dochair nó cárta creidmheasa.
3. Síntiús Clainne
Rinne an fo-choiste imscrúdú chomh maith ar an Síntiús Clainne. D’aontaigh an fo-choiste an méid a choimeád ag €100 an chlann.
4. Tuairisc Bhliantúil
Iarmhéid tosaigh                                                     Iarmhéid deiridh
01-09-2015                                                               31-08-2016
€123,779.18                                                              €98,576.08
Ioncam                                                                      Caiteachas
Deontais €113,546.10                                             Oideachas €42,170.23
Ioncam Scoile   € 39,618.67                                    Deisiúcháin/ Cothabháil/ Ionad  €96,392.52
Tiomsú Airgid / Tabhartais €15,000.00                   Riarachán €54,805.12Iomlán  €168,164.77                                                            Iomlán  €193,367.87

Tiomsú Airgid/Tabhartais
Thóg an Bord an cinneadh i 2015 an síntiús clainne a laghdú go €100 an chlann agus é seo a bhailiú i rith na bliana seachas ag tús na scoilbhliana. Tiomsaíodh €4,950 i 2015-2016. Do 2016, d’aontaigh an Bord an síntiús a choimeád ag €100 agus é a chur isteach sna híocaíochtaí a lorgaítear ag tús na scoilbhliana. Leis an gcóras íocaíochta ar-líne nua is féidir le tuismitheoirí an t-am ag a n-íoctar suimeanna a roghnú.
Chomh maith leis seo fuair an scoil tabhartas flaithiúil de €10,000 ó Atlantic Philanthropies i rith na scoilbhliana. D’úsáid muid é seo agus cistí buiséadta eile chun cláir ActivBoard Touch a cheannach in ionad roinnt Cláir Bána Idirghníomhacha. Leanfaidh muid ar aghaidh ag ceannach cláir nua de réir mar atá an t-airgead againn. Is mian leis an mBord aitheantas a thabhairt d’ Atlantic Philanthropies as ucht an tacaíocht fhlaithiúil atá faighte ag an scoil uathu.
Foirgnimh (Reatha)
Thug an Bord aghaidh ar na saincheisteanna seo a leanas i rith na bliana
• Saincheisteanna tráchta ag am oscailte agus ag am dúnta na scoile
• Teas
• Costais Uisce
• Cothabháil Ardaitheora agus Sábháilteacht
• Sláinte agus Sábháilteacht
o Clós Súgartha na Scoile
o Saincheisteanna sábháilteachta eile a eascraíonn as oscailteacht suíomh na scoile
• Soláthar ActivBoard Touch in áit chláir bána idirghníomhacha
• Cothabháil Ghinearálta leis an KWETB
o Díon ag sceitheadh uisce
o Teas
o Fuinneoga Briste
o Buirgléireacht – eachtra amháin i Meán Fómhair 2016
Cumann na dTuismitheoirí
Ag Cruinniú na dTuismitheoirí i Mí na Samhna 2015 aontaíodh, roimh Choiste na dTuismitheoirí a athbhunú, Bunreacht Chumann na dTuismitheoirí a ullmhú don chruinniú i Mí na Samhna 2016.
Idir an dá linn, d’aontaigh roinnt tuismitheoirí a d’fhreastail ar an gcruinniú obair ar fho-choistí chun iniúchadh a dhéanamh ar íocaíochtaí ar-líne agus an Síntiús Clainne a phlé, tacaíocht a thabhairt d’imeachtaí sóisialta scoile agus Bunreacht Chumann na dTuismitheoirí a dhréachtú.
Is mian leis an mBord Bainistíochta aitheantas a thabhairt don obair a rinne na tuismitheoirí seo agus buíochas a ghabháil leo as ucht a gcuid tacaíochta i rith na bliana.
Tá Bunreacht Chumann na dTuismitheoirí i measc na dtuismitheoirí uile go léir agus cuirfear os comhair Cruinniú na dTuismitheoirí é chun é a dhaingniú. Ina dhiaidh seo toghfar Coiste nua Tuismitheoirí.
An Scoil Nua/Suíomh Buan
• Bhuail an Príomhoide agus an Cathaoirleach le hAonad Tógála an ROS agus leis an bhFoireann Deartha ar an 21ú Meán Fómhair 2015
• Bhí teagmháil leanúnach leis an bhFoireann Deartha trí Oppermann Associates
• Bhuail an Príomhoide agus an Cathaoirleach le Príomhoidí agus Cathaoirligh SN Naomh Iósaf agus SN Naomh Ernan, Ráth Naoi ar an 14ú hAibreán 2016. Bíonn teagmháil leanúnach ag an bPríomhoide le Príomhoide SN Naomh Coen, Ráth Naoi
• Choimeád Oppermann Associates an Bord ar an eolas mar gheall ar dhul chun cinn an iarratais pleanála don scoil nua
• Bhí an Bord i gcumarsáid leis an bhForas Pátrúnachta mar gheall ar dhul chun cinn an chláir tógála
• Rinne an Bord cíoradh ar an achomharc don Bhord Pleanála agus cuireadh ár dtuairimí ar aghaidh chuig Oppermann Associates agus chuig An Foras Pátrúnachta
Buíochas
Gabhann an Bord Bainistíochta buíochas le Príomhoide agus le Foireann Ghaelscoil Chill Mhantáin as ucht a gcuid tiomantais don scoil, do dhaltaí na scoile, do phobal na scoile agus do phrionsabail na Gaelscoile. Is mian linn aitheantas a thabhairt chomh maith do na tuismitheoirí agus na caomhnóirí, do choistí na dtuismitheoirí, don Fhoras Pátrúnachta agus don Roinn Oideachais agus Scileanna as ucht a gcuid rannpháirtíochta suntasacha agus buíochas freisin do chách a thugann tacaíocht don scoil agus a chabhraíonn le forbairt na scoile.
Mar Chathaoirleach, is mian liom mo bhuíochas a ghabháil leis na Baill Bhoird uile go léir as ucht a gcuid tiomantais fhlaithiúil don scoil; as ucht a gcuid ama agus a gcuid saineolais; agus as ucht a gcuid iarrachtaí chun a chinntiú go gcuirtear na hacmhainní is fearr agus na háiseanna is fearr ar fáil do dhaltaí agus do theaghlaigh Ghaelscoil Chill Mhantáin.